O firmě

Činnost.

Společnost Liatik, spol. s r.o. byla založena v roce 1996 a celou svou činností usiluje o provádění zemních prací s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. Tuto problematiku si vedení společnosti vytýčilo jako klíčovou především z hlediska globálně se zvyšujícího zájmu o tyto priority nejen ze strany EU, ale rovněž ze strany státu.
Firma se specializuje na provádění zemních prací a transport těžkou technikou. Orientujeme se zvláště na výstavby rybníků, jejich odbahnění, revitalizaci a rekonstrukci. Provádíme také čištění vodních toků, stavby lesních a polních komunikací, kanalizační sítě, kořenové čistírny odpadních vod.  …více v části Realizace

Ekologie.

Snažíme se fungovat prozíravě nejen ekonomicky, ale také ekologicky. Spolupracujeme s MŽP ČR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR tak, aby naše aktivity zcela odpovídaly, či přesahovaly legislativní rámec ČR. Tento přístup prokazujeme zavedením a certifikací integrovaného systému podle norem ISO 9001 a ISO 14001.

Naplňováním litery zákona o životním prostředí je základním aspektem našich činností. Vždy jsme potěšeni realizací ekologicky náročnou akcí, kde můžeme uplatnit naše zkušenosti a náš přístup k plné spokojenosti zákazníka, i ostatních stran zainteresovaných na takto orientované zakázce.

Podílíme se na udržení kulturního stavu krajiny zvláště vytvářením podmínek pro zachování ekologicky významných biotopů. Chráníme krajinné celky proti erozním vlivům tím, že asanujeme a stabilizujeme projevy plošné a rýhové vodní eroze a zakládáme porosty na relevantních pozemcích podél vodních toků a stabilizujeme jejich stavy.

Při použití i té nejtěžší techniky se snažíme minimalizovat naše zásahy do ekosystémů a vždy v konečném výsledku pomoci člověku, ale také přírodě.

Politika SMJ, EMS.

Politika Integrovaného systému managementu společnosti, zahrnuje postupy systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005..

Orientace na obchodní partnery.

Pro společnost je základním strategickým cílem uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a dodržování všech zásad v oblasti ochrany lidského zdraví, a tyto přenášet na obchodní partnery.


Výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0./18_183/0017106
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně značnou spotřebu paliva. Předmětem předpokládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.. Nový stroj bude pořízen do areálu Plaňany. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti - dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti - snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0./18_183/0017105
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávajících technologií, které mají relativně značnou spotřebu paliva.
Předmětem předpokládaného projektu je výměna strojního vybavení společnosti LIATIK, spol. s r.o.. Nové stroje bude pořízeny do areálu Libochovany. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti - dojde také k výraznému snížení energetické náročnosti - snížení CO2, úspoře energií v procesu výroby, úspoře nákladů na opravy, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


více

vícevíce
©2007, LIATIK s.r.o., Jilmová 1447/27, Praha 3, Česká republika, tel.: 222 512 693, fax: 222 512 693, email: info(at)liatik.cz